Privacybeleid

ADDIC, gevestigd te Eijsden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleidsverklaring.

Contactgegevens:

Telefoon            : 06-23645093
Website             : www.ADDIC.nl
E-mail                : Info@ADDIC.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ADDIC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via e-mail, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ADDIC verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens op basis van een schriftelijke opdracht door opdrachtgevers. Voor het verwerken van die gegevens dient tevens de toestemming van de betrokkene(n) aangetoond te worden. Op alle door ADDIC uitgevoerde werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van ADDIC van toepassing. De artikelen 7 t/m 17 van de Algemene Voorwaarden van ADDIC gelden als Verwerkersovereenkomst.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@addic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ADDIC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van ons blog
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met ADDIC. Deze overeenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het leveren van dienstverlening en consultancy op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en HRM

ADDIC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ADDIC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ADDIC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Naam van het SysteemWaarom het wordt gebruiktOnderliggende logicaBelangVerwachte gevolgen voor de betrokkene
Microsoft OfficeVastleggen en raadplegen van gegevens. Correspondentie waaronder e-mailBeheer gegevensGoede administratie. Juiste benadering van personen.Juiste verwerking in onze administratie, correcte communicatie
SurveyMonkeyOnderzoek/evaluatieVerzamelen dataOverzicht /inzichtInzicht
IcloudArchiefOpslagNaslagMogelijkheid tot opvragen gegevens
Qnap NasArchief & BackupOpslagNaslagMogelijkheid tot opvragen gegevens
Apple agendaPlanning van afsprakenBeheer van afsprakenOverzicht en inzichtJuiste afspraken
Youcanbook.mePlanning van afsprakenBeheer van afsprakenOverzicht en inzichtGelegenheid tot het inplannen van afspraken
E-boekhoudenVoeren van een boekhoudingVerwerking financiële gegevensCorrecte administratie. Voldoen aan wettelijke verplichtingenCorrecte facturatie, juiste betalingen aan crediteuren en overheid.
WordpressOnderhouden van de websiteCommerciële doeleindenCommercie. Klantcontact.Kennis van diensten en ontwikkelingen. Abonneren op ons blog.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ADDIC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

VanWatHoeBewaartermijn
Financiële AdministratieBoekhouding, Debiteuren- Crediteuren administratie, Bank, Correspondentie, Aantekeningen etc.Digitaal, papieren kopieWettelijk (7jr.)
Organisaties


N.a.w. gegevens
E-mail
Telefoonnummers
Correspondentie
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal, papieren kopie
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Wettelijk (7jr.)/ onbeperkt
Personeel van organisatiesN.a.w. gegevens
E-mail
Telefoonnummers
Correspondentie
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal, papieren kopie
Wettelijk (max. 3jr.)
Wettelijk (max. 3jr.)
Wettelijk (max. 3jr.)
Wettelijk (max. 3jr.)
Particuliere klantenN.a.w. gegevens
E-mail
Telefoonnummers
Correspondentie
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal, papieren kopie
Wettelijk (max. 3jr.)
Wettelijk (max. 3jr.)
Wettelijk (max. 3jr.)
Wettelijk (max. 3jr.)
AbonneesNaam
E-mail
Digitaal in appTot afmelding blog
Bijzondere persoonsgegevens

Rapportages van assesments, testen t.b.v. persoonlijkheidstyperingen (bv. MBTI) etc.
Sollicitatie gegevens
Digitaal, papieren kopie
Digitaal, papieren kopie
Wettelijk (3jr.)
Wettelijk ( 4 weken na beëindigen sollicitatie procedure)

Delen van persoonsgegevens met derden

ADDIC verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Voor het verstrekken van die persoonsgegevens aan derden dient tevens de toestemming van de betrokkene(n) aangetoond te worden.

Let op:  in sommige gevallen kunnen wij door de overheid worden verplicht  gegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van ADDIC maakt geen gebruik van cookies. Als dat in de toekomst verandert dan zal deze verklaring daarop aangepast worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADDIC. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@addic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ADDIC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij beveiligen uw persoonsgegevens

ADDIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@addic.nl