Algemene voorwaarden

Artikel 1.      Definities

 1. Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer
 2. Onder “Opdrachtnemer” wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: ADDIC, Arlette Daemen Duurzame Inzetbaarheid Consultancy, gevestigd te Eijsden.
 3. Onder “Opdrachtgever” wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: de natuurlijk of rechtspersoon die werkzaamheden wil laten uitvoeren door Opdrachtnemer en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.
 4. Onder “Diensten” wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, workshops en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
 5. Onder “Verwerkingsverantwoordelijke” wordt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 6. Onder “Verwerker” wordt in het kader van de AVG verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2.      Algemeen

 1. Deze “Algemene Voorwaarden” zijn, met uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.   Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze “Algemene Voorwaarden” bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze “Algemene Voorwaarden”, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze “Algemene Voorwaarden” verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 3.     Offertes en aanbiedingen

 1. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte genoemde prijzen zijn excl. BTW, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder reis- en verblijfkosten, verzend- en administratie- kosten, et cetera tenzij anders aangegeven.
 4. Eventuele meerwerkkosten, zoals uren, worden na overleg met Opdrachtgever, op basis van nacalculatie, verrekend.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4.      Betalingen 

 1. Opdrachtnemer zal 50% van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de door Opdrachtnemer te verlenen diensten in rekening brengen na ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht. In geval van een opdracht op regiebasis (nacalculatie) zal opdrachtnemer de gepresteerde uren maandelijks achteraf in rekening brengen. In geval van een Coach Overeenkomst zal Opdrachtnemer 100% van de tussen partijen overeengekomen prijs voor een door Opdrachtnemer te begeleiden coachtraject in rekening brengen na ondertekening van de Coach Overeenkomst. Opdrachtgever zal binnen veertien dagen na facturatie de betreffende factuur voldoen op de in lid 4 van dit artikel aangegeven wijze. In geval van een Coach Overeenkomst kan een coach afspraak pas gepland worden na ontvangst van de betaling.
 2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever conform het overzicht, zoals vermeld staat in de Overeenkomst van Opdracht, telkens een factuur ter zake door zijn geleverde diensten doen toekomen, welke telkens binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever op de in lid 4 van dit artikel aangegeven wijze zal worden voldaan.
 3. Opdrachtnemer zal de factuur met betrekking tot de door zijn ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte onkosten na beëindiging van de Opdracht toesturen. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een deel van de onkosten door middel van een voorschot eerder in rekening te brengen.
 4. De betaling geschiedt, onder vermelding van het factuurnummer, door storting op het bankrekeningnummer NL61ABNA0455304173 ten name van ADDIC, De Reep 2, 6245 MC Eijsden.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn van veertien dagen overschrijdt, zal Opdrachtnemer hem door middel van een herinnering in gebreke stellen.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd zoals deze op dat moment geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 5.      Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang en wijziging overeenkomst  

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals weergegeven in de Overeenkomst van Opdracht of de Coach Overeenkomst.
 2. De voor de uitvoering van de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden overeengekomen termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan het betreffende deel van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomt in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer vangt zijn werkzaamheden niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de voorwaarden van de overeenkomst tot opdracht overgaan. Opdrachtnemer aanvaardt dat hierdoor wijziging optreedt van de overeengekomen prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien een wijziging, zoals genoemd in artikel 5.9 intreedt, levert het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is dit voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien Opdrachtnemer, door in gebreke blijven van Opdrachtgever in de deugdelijke nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, dan is Opdrachtgever gehouden tussen partijen overeengekomen prijs toch volledig te voldoen en voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6.      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden in redelijkheid grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn overige aanspraken.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding aan Opdrachtgever van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, waaronder begrepen de door hem gemaakte kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enge verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst te ontbinden of zijn offerte in te trekken, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan, en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed.
 9. Annulering door Opdrachtgever van de opdracht tot coaching, training of een cursus kan tot 4 weken voor aanvang hiervan kosteloos geschieden. Bij niet annulering is Opdrachtgever verplicht de totaal geoffreerde kosten te voldoen.
 10. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een cursus, training -of coachtraject is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 11. Ingeval Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Artikel 6.1 Coaching

 1. Een coachafspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de coachee. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever of de coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor coachafspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in zijn omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 6.2 Trainingen en workshops

 1. In geval van annulering van een overeengekomen training of workshop wordt, bij annulering binnen een maand, voordat de training of workshop gepland is, het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang, wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.
 2. Indien een training of workshop op verzoek van Opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7.  Persoonsgegevens

 1. (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever aan ADDIC worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
 2. De opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens van (diverse) betrokkene(n) en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door ADDIC, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat ADDIC daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
 4. Dat de artikelen 7 tot en met 17 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 8. Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.

Artikel 9. Verplichtingen verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 8 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, in de ruimste zin van het woord.
 3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 10. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 11. Verdeling van de verantwoordelijkheid

 1. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 12. Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  – Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  – Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
  – Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
  – Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
 3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 13. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
 2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 14. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
 2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 15. Geheimhouding en vertrouwelijkheid persoonsgegevens

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 16. Audit

 1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 17. Duur en beëindiging

 1. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
 2. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij hem aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 18. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 19.      Geheimhouding algemeen

Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever, die hij heeft ontvangen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst geheimhouden. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever en de opdracht eveneens geheimhouden.

Artikel 20.      Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer, in voorkomende gevallen in de rol van “Verwerker”, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, doch hij biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van de opdracht. Met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst gegeven adviezen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van schade voortvloeiend uit het gebruik van of de toepassing door deze derden van de gegeven adviezen.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot 10% (tien procent) van de prijs die is overeengekomen voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 21.    Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22.    Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in het vestigingsgebied van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.