Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.      Definities

 1. Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan deze Algemene Voorwaarden van Opdracht-
 2. Onder “Opdrachtnemer” wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: ADDIC, Arlette Daemen Duurzame Inzetbaarheid Consultancy, gevestigd te Eijsden.
 3. Onder “Opdrachtgever” wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: de natuurlijk of rechtspersoon die werkzaamheden wil laten uitvoeren door Opdrachtnemer en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.
 4. Onder “Diensten” wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, workshops en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2.      Algemeen

 1. Deze “Algemene Voorwaarden” zijn, met uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.   Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze “Algemene Voorwaarden” bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze “Algemene Voorwaarden”, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze “Algemene Voorwaarden” verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 3.     Offertes en aanbiedingen

 1. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte genoemde prijzen zijn excl. BTW, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder reis- en verblijfkosten, verzend- en administratie- kosten, et cetera tenzij anders aangegeven.
 4. Eventuele meerwerkkosten, zoals uren, worden na overleg met Opdrachtgever, op basis van nacalculatie, verrekend.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4.      Betalingen 

 1. Opdrachtnemer zal 50% van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de door Opdrachtnemer te verlenen diensten in rekening brengen na ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht. In geval van een Coach Overeenkomst zal Opdrachtnemer 100% van de tussen partijen overeengekomen prijs voor een door Opdrachtnemer te begeleiden coachtraject in rekening brengen na ondertekening van de Coach Overeenkomst.  Opdrachtnemer zal binnen veertien dagen na facturatie de betreffende factuur voldoen op de in lid 4 van dit artikel aangegeven wijze.
 2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever conform het overzicht, zoals vermeld staat in de Overeenkomst van Opdracht, telkens een factuur ter zake door haar geleverde diensten doen toekomen, welke telkens binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever op de in lid 4 van dit artikel aangegeven wijze zal worden voldaan.
 3. Opdrachtnemer zal de factuur met betrekking tot de door haar ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte onkosten na beëindiging van de Opdracht toesturen. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een deel van de onkosten door middel van een voorschot eerder in rekening te brengen.
 4. De betaling geschiedt, onder vermelding van het factuurnummer, door storting op het bankrekeningnummer NL61ABNA0455304173 ten name van ADDIC, De Reep 2, 6245 MC Eijsden.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn van veertien dagen overschrijdt, zal Opdrachtnemer hem door middel van een herinnering in gebreke stellen.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd zoals deze op dat moment geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 5.      Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang en wijziging overeenkomst  

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals weergegeven in de Overeenkomst van Opdracht of de Coach Overeenkomst
 2. De voor de uitvoering van de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden overeengekomen termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan het betreffende deel van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomt in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer vangt haar werkzaamheden niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de voorwaarden van de overeenkomst tot opdracht overgaan. Opdrachtnemer aanvaardt dat hierdoor wijziging optreedt van de overeengekomen prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien een wijziging, zoals genoemd in artikel 5.9 intreedt, levert het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is dit voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien Opdrachtnemer, door in gebreke blijven van Opdrachtgever in de deugdelijke nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, dan is Opdrachtgever gehouden tussen partijen overeengekomen prijs toch volledig te voldoen en voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6.      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden in redelijkheid grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar overige aanspraken.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding aan Opdrachtgever van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, waaronder begrepen de door haar gemaakte kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enge verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst te ontbinden of haar offerte in te trekken, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan, en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed.
 9. Annulering door Opdrachtgever van de opdracht tot coaching, training of een cursus kan tot 4 weken voor aanvang hiervan kosteloos geschieden. Bij niet annulering is Opdrachtgever verplicht de totaal geoffreerde kosten te voldoen.
 10. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een cursus, training, -of coachtraject is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 11. Ingeval Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
Artikel 6.1 Coaching
 1. Een coachafspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de coachee. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever of de coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor coachafspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
Artikel 6.2 Trainingen en workshops
 1. In geval van annulering van een overeengekomen training of workshop wordt, bij annulering binnen een maand, voordat de training of workshop gepland is, het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang, wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.
 2. Indien een training of workshop op verzoek van Opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7.      Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8.      Geheimhouding

Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever, die zij heeft ontvangen ten behoeve van de    uitvoering van de overeenkomst geheimhouden. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever en de opdracht eveneens geheimhouden.

Artikel 9.      Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, doch zij biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van de opdracht. Met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst gegeven adviezen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van schade voortvloeiend uit het gebruik van of de toepassing door deze derden van de gegeven adviezen.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot 10% (tien procent) van de prijs die is overeengekomen voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10.    Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11.    Referentie

Opdrachtgever geeft door middel van ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht toestemming aan Opdrachtnemer, de naam van Opdrachtgever als referentie te gebruiken naar toekomstige Opdrachtgevers.

Artikel 12.    Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in het vestigingsgebied van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.